پ.ن: من نمیدانم چرا فال های این سایت به خصوص، اینقدر به جا و تاثیرگذار است. تا به حال با هیچ فال حافظی، نه دستی نه الکترونیکی، اینقدر رابطه برقرار نمی کردم. اما از وقتی با http://hafez.taktemp.com  آشنا شدم، مرجع خوبی برای اطمینان و دلگرمی دارم. 


+


دو بیت ابتدایی فوق العاده است. از این جمله های آب طلا و این حرف ها...