این نوشته را بخوانید و سعی کنید مرحله به مرحله خودتان را روانکاوی کنید. بسیار مفید خواهد بود:


این هم صرفا جهت اطلاع: