خیال پرداز...خیال پرداز....

آن زمانی که نوشته پیشین را ارسال می کردم، گمان نمی کردم که بروم کتاب فروشی، روی عهدم که تا پول به دستم نرسیده و کتاب های قبلا خریداری شده را نخوانده ام، کتاب جدیدی نخرم، پا بگذارم و کتاب "شب‌های روشن" را که مدت هاست (یعنی پس از دیدن فیلمی به همین نام از فرزاد موتمن) می خواهم یخوانم بخرم، بیایم یکسره همه اش را لابلای ماجرا تعریف کردن هم اتاقی ها، بخوانم و با قهرمان خیال پرداز قصه آشنا بشوم.

قهرمان خیال پردازی که بی گفت و گو، صورتی از نویسنده اش است.

این خیال پردازی حرف ها دارد که باید به آن فکر کرد و از آن نوشت... 

#شب‌های روشن اثر داستایفسکی