خداحافظ گاری کوپر را خوانده‌اید؟ خب بخوانید. مخصوصا تا وقتی از بیست سالگی دور نشده‌اید.

"سرنوشت یونانی" چیز عجیبی است. من از نزدیک با آن ملاقات داشته‌ام. سرنوشت یونانی "گریزناپذیر" است. همان طور که خدابانو آتروپوس.

من یک روز سرنوشت یونانی ام را حدس زدم. بعد تصمیم گرفتم برای یک بار هم شده از آن بگریزم. ناگهان دیدم سرنوشت رو به رویم ایستاده. 

می دانستم این سرنوشت یونانی است. می دانستم و می خواستم از آن فرار کنم. گفته بودم این بار فریب نمی‌خورم اما...

من با میل و رغبت به استقبال سرنوشت یونانی ام رفتم. به پیروی از منطق و در عین حال با آگاهی از اینکه سرنوشت یونانی ام این است.

سرنوشت راه‌های زیادی برای تحمیل خودش بر شما بلد است...

اما سرنوشت یونانی، خوب هم می شود، مگر نه؟