دلم می خواهد نامه بنویسم و دلم عجیب می خواهد نامه بنویسم. کمی طول می کشد که خودم هم بخواهم نامه بنویسم. فاصله این دوتا به اندازه پیدا کردن یک مخاطب است و کمی حرف که برایش داشته باشم تا بتوانم چیز به درد بخوری بنویسم. اما دلم نمی فهمد که نامه نوشتن مخاطب می خواهد و حرف. مثل همین ایمیل که یک دریافت کننده دارد، یک سابجکت و یک متن و شاید کمی پیوست. دلم کودکی است که فقط می خواهد نامه بنویسم.