این روزها کمی کتاب بخوانیم!

من دارم «حسین، وارث آدم» را می خوانم. یک پیشنهاد برای امشب و فردا، می تواند تورقی بر این کتاب باشد. بخش "ثار" کوتاه و عالی است!


دانلود کتاببعد نوشت: این کتاب را عادت داشتم شب ها پیش از خواب بخوانم. هر شب. حدود دو هفته. و حالا که تمامش کرده ام به شدت جایش در ساعت های قبل خواب خالی است و عمیقا دوست دارم دوباره و چندباره شروع کنم به خواندنش. من اصلا بلد نیستم چنین کتاب عظیمی را تعریف کنم. نسخه هم دوست ندارم بپیچم. اما تنها می توانم بگویم که حتما آدم باید بخواندش وگرنه خیلی عقب می ماند!